Đời sống

Et Patati et Patata

Et Patati et Patata

Biểu hiện: Et patati et patata

Cách phát âm: ay pa ta tee ay pa ta ta

Ý nghĩa: vân vân và vân vân, blah blah, yada yada

Ghi danh: không chính thức

Ghi chú

Tiếng Pháp không chính thức et patati et patata có thể là một trong những biểu thức hữu ích nhất mà bạn chưa bao giờ nhận ra mình cần. Nó đến từ patatin, patatan, tiếng Pháp tương đương với "giddyup." Hãy tưởng tượng hình ảnh biểu hiện của tiếng Pháp onomatopoeic gợi lên: miệng của ai đó chạy ra như một con ngựa phi nước đại.

Thí dụ

   Elle m'a dit de faire la lessive, les lits, la vaiselle et patati et patata.

Cô ấy bảo tôi giặt đồ, dọn giường, làm bát đĩa, yada yada.

Từ đồng nghĩa

  • Et ainsi de bộ
  • Et bla bla bla (không chính thức)
  • Ecetera
  •    Et j'en passe